Filozofie

 /

Kodex aliance
  1. 1. Na prvním místě je pro nás vždy zákazník a jeho informovanost, upřednostňujeme otevřený, etický přístup, se zaměřením na kvalitu a možnost přímé komunikace.
  2. 2. Upřednostňujeme zboží s jasným původem a seriózní historií značky.
  3. 3. Upřednostňujeme složení a funkčnost produktů před jednostranným zaměřením na cenu a chuť.
  4. 4. Upřednostňujeme maximální čistotu, jasný původ a ověřenou formu použitých surovin.
  5. 5. Upřednostňujeme produkty (kapsle, tobolky, instantní a tekuté formy) s minimalizovaným obsahem balastních aditiv, pojiv a umělých sladidel.
  6. 6. Upřednostňujeme seriózní značky investující do vývoje a složení před značkami zaměřenými na agresivní mass-marketing.
  7. 7. Upřednostňujeme značky/výrobce, které podporují zdravý a etický životní styl

Život s geneticky modifikovanými plodinami

Navazujeme na článek o TTIP a přinášíme vám otevřený dopis amerických občanů, mezi nimiž je i mnoho veřejně známých osobností, mluvící o závažnosti problému představovaného geneticky modifikovanými potravinami. Petici proti TTIP, v jejímž důsledku by se do Evropy mohly geneticky modifikované plodiny dostat v nekontrolovaném rozsahu, podepsalo v Evropě už přes 3 000 000 lidí. Pokud byste si o TTIP přáli dozvědět více, můžete i na tomto odkazu.

Dopis z Ameriky

Otevřený dopis občanům, politikům a zákonodárcům Spojeného království a Evropy o rizicích představovaných geneticky modifikovanými plodinami.

Jako znepokojení američtí občané se na vás obracíme s tímto dopisem, abychom se podělili o naše zkušenosti s geneticky modifikovanými plodinami (dále jen GM), kvůli kterým dochází ke škodám na našem zemědělství a ke znehodnocování potravin.

V naší zemi zaujímají GM okolo poloviny obdělávané půdy. Okolo 94% sójy, 93% kukuřice a 96% bavlny je geneticky modifikováno.1

Velká Británie a Evropa ještě GM v takové míře jako my nezavedly, nicméně momentálně jste pod obrovským tlakem vlád, lobbistů z biotechnologické sféry a velkých korporací, které vás nutí přijmout něco, co my považujeme za selhávající zemědělskou technologii.

Průzkumy soustavně ukazují, že 72% Američanů nechce geneticky upravené potraviny a přes 90% si myslí, že by měly být označené.2 Navzdory tomu jsou ale snahy přesvědčit federální3 vládu a vlády státní4 k lepší regulaci nebo prostému označování GM podkopávány velkými biotechnologickými a zemědělskými korporacemi s neomezenými rozpočty5 a obrovským vlivem.

Protože stojíte před volbou, rádi bychom se s vámi podělili, co nám skoro dvě desetiletí s GM ve Spojených Státech způsobily. Věříme, že naše zkušenosti poslouží jako varování, co se stane ve vašich zemích, pokud byste se vydali po stejné cestě jako my.

Nenaplněné sliby

GM byly uvedeny na trh se slibem, že budou soustavně zvyšovat výnosy a snižovat užívání pesticidů. Nestalo se ani jedno.6 Podle současné zprávy federální vlády můžou být výnosy z GM plodin ve skutečnosti nižší než u těch nemodifikovaných.7

Zemědělcům bylo sděleno, že GM budou také přinášet vyšší zisky. Podle amerického Ministerstva zemědělství je však skutečnost jiná.8 Ziskovost je vysoce proměnlivá, zatímco náklady na pěstování těchto plodin rapidně rostou.9 GM navíc nelze legálně použít pro další osetí, což zemědělce každý rok nutí kupovat osivo nové.

Biotechnologické společnosti kontrolují ceny osiv, která stojí farmáře 3-6krát více než osiva klasická.10 To v kombinaci s velkým množstvím chemikálií, které GM vyžadují, znamená, že se GM ukázala pro pěstování jako finančně náročnější než tradiční plodiny. Kvůli přehnaně velkému důrazu na GM nejsou tradiční osiva široce dostupná, což omezuje možnosti zemědělců, co pěstovat.11

Ti, kteří se rozhodnou GM nepěstovat, je na svých polích vinou cizosprašnosti, tedy opylení pylem mezi příbuznými druhy12, stejně nacházejí. GM a přírodní plodiny se navíc míchají navzájem během uskladnění.

V důsledku toho pak farmáři ztrácejí exportní trhy. Mnoho zemí má totiž omezení nebo i striktní zákazy pěstování nebo dovozu GM13, v důsledku čehož vzniká mnoho obchodních komplikací a sporů kvůli kontaminaci lodních dodávek obilí GM.14

S problémy se potýká i jinak vzrůstající trh s bio potravinami. Mnoho pěstitelů organických plodin přišlo o smlouvy na organická osiva kvůli vysoké úrovni kontaminace. A nic zatím nenaznačuje tomu, že by se do budoucna měl něco změnit, naopak, problémy budou v následujících letech narůstat mnohem víc.

Pesticidy a superplevele

Nejrozšířenější typy GM jsou takzvané „Roundup Ready“. Tyto plodiny, nejčastěji kukuřice a sója, které byly geneticky navrženy tak, že když jsou hnojeny herbicidem Roundup®, jehož aktivní složkou je glyfosát, plevel okolo pomře, plodina ale roste dál.

To ale vytvořilo začarovaný kruh, protože plevele si proti tomuto herbicidu vytvořily imunitu, což donutilo farmáře hnojit ještě více. Větší použití herbicidů pak vedlo ke vzniku „superplevelů“ a to následně k ještě většímu užití chemie. Současný přehled uvádí, že mezi lety 1996 a 2011, farmáři, kteří oseli pole plodinami Roundup Ready, pak ke hnojení použili o 24% více herbicidů než ti, kteří vysadili stejné rostliny bez genetické modifikace.15

Pokud bude vše probíhat stejným tempem a od Roundup Ready se neupustí, můžeme v dohledné době očekávat každoroční zvýšení užívání herbicidů o 25%

Prozatím toto vše vedlo k tomu, že se v USA během poslední dekády objevilo nejméně 14 druhů plevele imunního proti glyfosátu16. Plevely imunními vůči herbicidům je navíc zamořená více než polovina amerických hospodářství.17

Biotechnologické společnosti, které prodávají GM a zároveň herbicidy,18 navrhly řešení tohoto problému pomocí vytvoření nových druhů rostlin, které budou schopné vydržet účinky ještě silnějších a více toxických herbicidů jako jsou 2,4-D a dicamba. Nicméně se dá předpokládat, že pokud budou tyto nové geneticky manipulované druhy schváleny, povede to zvýšenému použití herbicidů až o 50%.19

Škody na životním prostředí

Studie prokázaly, že zvýšené hnojení plodin Roundup Ready významně poškozuje životní prostředí. Například, Roundup zabíjí rostlinku zvanou Klejchu hlíznatou, klíčový zdroj potravy pro známého motýla Monarchu stěhovavého20, a zároveň představuje hrozbu pro jiné důležité druhy hmyzu, například včely21. Rovněž poškozuje půdu, kde zabíjí prospěšné organismy udržující ji zdravou a plodnou22 a způsobují, že se k rostlinám nedostávají důležité mikroživiny.23

Je jasné, že bez zdravé půdy zdravé plodiny pěstovat nemůžeme.

U jiných typů GM plodin navržených tak, aby produkovaly svůj vlastní insekticid (tj. Bt.), se také ukázalo, že ubližují prospěšným druhům hmyzů, mezi něž patří třeba zlatoočka obecná24, druh  zvaný Daphnia magna25 a jiný vodní hmyz26, ale třeba i Slunéčka sedmitečná.27

Odolnost na insekticidy u těchto plodin28 pak vede ke vzniku odolných „superbrouků“, po čem opět následuje větší užití insekticidů v různých dobách růstu, na příklad už na samotném osivu před osetím.29 Navzdory tomuto byly schváleny nové druhy Bt kukuřice a sóji, které se brzy začnou pěstovat.

Hrozba pro lidské zdraví

GM příměsi už jsou v potravinovém řetězci úplně všude. Předpokládá se, že 70% jídla konzumovaného v USA obsahuje geneticky modifikované složky. Toto procento je ještě větší, pokud započteme živočišné produkty, z chovů krmených GM plodinami.

Výzkum ukazuje, že plodiny Roundup Ready obsahují mnohonásobně více glyfosátů a jejich toxickou složku AMPA než normální plodiny.30

Stopy glyfosátu byly nalezeny v mateřském mléce a moči amerických matek stejně jako v pitné vodě.31 Obsah v mateřském mléce byl přitom znepokojivě vysoký – okolo 1600x vyšší než dovoluje norma pro pitnou vodu v Evropě. A protože se přes mateřské mléko a vodu dostává glyfosát do organismu novorozeňat, jde o obrovské riziko pro jejich zdraví – glyfosát je totiž podezříván z narušování činnosti hormonů.32 Současné studie také prokázaly, že je toxický pro sperma.33

Podobně tomu byly v krvi matek a jejich dětí nalezeny stopy Bt toxinů.34

Vlivy GM plodin nebyly před jejich zapojením do stravovacího řetězce otestovány na lidech a zdravotní dopady těchto substancí nejsou zkoumány žádnou organizací ani společnostmi, které je vyrábějí.

Studie věnované zvířatům krmeným modifikovanými nebo glyfosátem hnojenými plodinami ukázaly znepokojující výsledky: Poškození důležitých orgánů jako jsou játra a ledviny, poškození střevní tkáně a flóry, narušení imunitního systému,  abnormality reprodukčních orgánů a dokonce nádory.35

Tyto vědecké studie poukázaly na možnost vážných zdravotních problémů, které se v naší zemi před příchodem GM zatím neobjevily, a jsou prozatím nadále ignorovány ze strany těch, co by nás měli chránit. Namísto toho se úředníci a zákonodárci spoléhají na zastaralé studie a jiné informační zdroje, za nimiž ovšem stojí peníze biotechnologických společností nepřekvapivě popírajících jakákoli zdravotní rizika.

Popírání vědy

Smyšlená vědecká zjištění pocházející od korporací jsou v příkrém rozporu se závěry, k nimž dospívají nezávislí odborníci. V roce 2013 téměř 300 nezávislých vědců z celého světa vydalo veřejné prohlášení, v němž varovalo, že neexistuje žádná vědecká shoda ohledně bezpečnosti konzumace geneticky upravených plodin. Naopak, rizika konzumace GM popsaná v nezávislých studiích dávají velmi vážné důvody ke znepokojení.36

Pro nezávislé vědce ovšem není snadné promluvit. Ti, co se nebojí otevřeně vystoupit, musí čelit problémům při publikování, jsou systematicky ponižováni vědci, kteří GM obhajují, bývá jim rušena podpora výzkumu a v některých případech je dokonce ohroženo i jejich zaměstnání a kariéra.37

Kontrola zásobování potravinami

Po všech těchto zkušenostech jsme postupně došli k tomu, že genetické upravování potravin nemělo nikdy žádnou souvislost s veřejnými zájmy, s řešením potravinové krize, podporou farmářů nebo rozšířením sortimentu pro spotřebitele. Jediná věc, k čemu je určené, je soukromá, korporátní kontrola potravinového průmyslu. A tato kontrola se postupně rozpíná do oblastí hluboce ovlivňujících náš každodenní kvalitní život, od nezávadnosti jídla, přes vědu, až po demokracii. Tato kontrola znemožňuje vývoj soběstačného, k prostředí ohleduplného zemědělství a zabraňuje vytvoření transparentního a zdravého potravinového průmyslu, který by zásoboval nás všechny.

Ve Spojených státech je dnes celý potravinový řetězec od semínka až po talíř, produkce, distribuce, marketing, testování nezávadnosti a spotřeba jídla kontrolována společnostmi, z nichž mají mnohé komerční zájmy v technologii genetického inženýrství. Tyto společnosti samotné vytváří jmenované problémy a potom nám prodávají takzvaná řešení. Jde o uzavřený cyklus produkování zisku, který v žádném jiném oboru nemá obdoby.

Jelikož všichni potřebujeme jíst, měli bychom těmto souvislostem porozumět.

Čas se ozvat

Američané pociťují škodlivé dopady této riskantní a neověřené technologie, což by evropské země mělo varovat: z GM neplynou žádné výhody, co by tyto dopady vyrovnaly. Politici, kteří toto ignorují a budou ignorovat i nadále, se proviňují skandálním zanedbáním povinností.

Připojujeme naše podpisy a informujeme vás o našich zkušenostech a zjistěních, abyste naopakovali naše chyby.

S plnou vážností na vás apelujeme, abyste odmítli geneticky modifikované plodiny, jejich pěstování, import, krmení zvířat těmito plodinami a jejich obsah v lidské stravě, a abyste se postavili proti korporátnímu vlivu na politiky, zákony a vědu.

Pokud se Spojené Království a zbytek Evropy stane pro GM novým trhem, naše úsilí za označování a regulaci GM bude o mnoho obtížnější, pokud ne nemožné. A pokud tyto naše snahy selžou, selžou i vaše.

Pokud naopak budeme pracovat společně, můžeme oživit náš globální potravinový systém zajišťující zdravou půdu, zdravé potraviny a zdravé lidstvo.

 

Reference

1 Adoption of Genetically Engineered Crops in the US 1996-2014 – Recent Trends in GE Adoption, United States Department of Agriculture (USDA), July 2014,

http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx#.U9aA4fldUz0

2 Consumer Support for Standardization and Labeling of Genetically Engineered Food 2014 Nationally‐Representative Phone Survey,  Consumer Reports® National Research Center Survey Research Report,

https://consumersunion.org/wp-content/uploads/2014/06/2014_GMO_survey_report.pdf ; see also Brinkerhoff N, Americans overwhelmingly want GMO labelling…until big companies pour money into election campaigns, AllGov News, January 7, 2014

http://www.allgov.com/news/where-is-the-money-going/americans-overwhelmingly-want-gmo-labelinguntil-big-companies-pour-money-in-election-campaigns-140107?news=852102

3 GE Food Labelling: States Take Action, Fact Sheet, Center for Food Safety, June 2014,

http://www.centerforfoodsafety.org/files/ge-state-labeling-fact-sheet-620141_28179.pdf

4 ibid

5 Jargon J and Berry I, Dough Rolls Out to Fight ‘Engineered’ Label on Food, Wall Street journal, October 25, 2012,

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203400604578073182907123760

6 Benbrook C, Evidence of the magnitude and consequences of the Roundup Ready soybean yield drag from university-based varietal trials in 1998: Ag BioTech InfoNet Technical Paper Number 1, Sandpoint, Idaho, 1999,

http://www.mindfully.org/GE/RRS-Yield-Drag.htm;

see also Elmore RW,  et al. Glyphosate-resistant soyabean cultivar yields compared with sister lines, Agron J, 2001;93:408-12; see also Ma BL and Subedi KD, Development, yield, grain moisture and nitrogen uptake of Bt corn hybrids and their conventional near-isolines. Field Crops Res. 2005; 93: 199-211; see also Bennett H. GM canola trials come a cropper, WA Business News.

http://www.wabusinessnews.com.au/en-story/1/69680/GM-canola-trials-come-a-cropper 

January 16, 2009; see also Gurian-Sherman D, Failure to yield: Evaluating the performance of genetically engineered crops. Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists; 2009. Available at:

http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/failure-to-yield.pdf

7 Genetically Engineered Crops in the United States, USDA, Economic Research Services, February 2014

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U7vzi7Hrzbx

8 Fernandez-Cornejo J, Wechsler S, Livingston M, Mitchell L. Genetically engineered crops in the United States. Washington, DC: US Department of Agriculture; 2014. Available at:

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U0P_qMfc26x

9 Fernandez-Cornejo J, McBride WD. The adoption of bioengineered crops. Agricultural Economic Report No. 810. Washington, DC: US Department of Agriculture; 2002,

http://www.ers.usda.gov/publications/aer810/aer810.pdf;

see also Gómez-Barbero M and Rodríguez-Cerezo E. Economic impact of dominant GM crops worldwide: A review. European Commission Joint Research Centre: Institute for Prospective Technological Studies; 2006,

http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22547en.pdf;

see also Benbrook CM. Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States: The first thirteen years. Washington, DC: The Organic Center; 2009. Available at:

http://www.organic-center.org/reportfiles/13Years20091126_FullReport.pdf;

see also Howard P, Visualizing consolidation in the global seed industry: 1996–2008. Sustainability. 2009; 1: 1266-87; see also Neuman W. Rapid rise in seed prices draws US scrutiny, New York Times, March 11, 2010,

http://www.nytimes.com/2010/03/12/business/12seed.html?_r=1.

10 Benbrook CM. The magnitude and impacts of the biotech and organic seed price premium. Washington, DC: The Organic Center; 2009. Available at:

http://www.organic-center.org/reportfiles/Seeds_Final_11-30-09.pdf.

11 Roseboro K, The GMO Seed Monopoly: Reducing Farmer’s Seed Options, Organic Connections, 16 April 2013

http://organicconnectmag.com/wp/the-gmo-seed-monopoly-reducing-farmers-seed-options/#.UW6i4LVllfY

12 D’Hertefeldt T, et al. Long-term persistence of GM oilseed rape in the seedbank. Biol Lett. 2008;4:314–17; see also Gilbert N. GM crop escapes into the American wild. Nature. 2010. Available at:

http://www.nature.com/news/2010/100806/full/news.2010.393.html;

see also Black R. GM plants “established in the wild”, BBC News, August 6, 2010,

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10859264.

13 The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.

http://bch.cbd.int/protocol/default.shtml;

see also GMO-Free Europe,

http://www.gmo-free-regions.org.

14 Technical consultation on low levels of genetically modified (GM) crops in international food and feed trade, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy March 21-22, 2014,

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_4_Final_En.pdf.

15 Benbrook CM, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe,  2012; 24: 24  doi:10.1186/2190-4715-24-24.

16 USDA 2014, op cit.

17 The Rise of Superweeds – and What to Do About It, Union of Concerned Scientists, Policy Brief, December 2013,

http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/rise-of-superweeds.pdf.

18 Superweeds – How biotech crops bolster the pesticide industry, Food & Water Watch, July 2013

http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/Superweeds.pdf#_ga=1.262673807.2090293938.1404747885.

19 Benbrook CM, 2012, ibid.

20 Brower LP, Decline of monarch butterflies overwintering in Mexico: is the migratory phenomenon at risk?, Insect Conservation and Diversity, Volume 5, Issue 2, pages 95–100, March 2012,

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-4598.2011.00142.x/full.

21 Garcia, MA and Altieri M, Transgenic Crops: Implications for Biodiversity and Sustainable Agriculture. Bulletin of Science, Technology & Society, 2005; 25(4) 335-53, DOI: 10.1177/0270467605277293; see also Haughton, A J et al Invertebrate responses to the management of genetically modified herbicidetolerant and conventional spring crops. II.Within-field epigeal and aerial arthropods. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 2003; 358: 1863-77; see also Roy, DB et al Invertebrates and vegetation of field margins adjacent to crops subject to contrasting herbicide regimes in the Farm Scale Evaluations of genetically modified herbicide-tolerant crops, Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, 2003; 358: 1879-98.

22 Glyphosate herbicide affects belowground interactions between earthworms and symbiotic mycorrhizal fungi in a model ecosystem. Nature Scientific Reports, July 9, 2014,  4: 5634, DOI: doi:10.1038/srep05634; Citizens Concerned About GM, Suffocating the soil: An “unanticipated effect” of GM crops, 15 March 2013,

http://www.gmeducation.org/environment/p207351-suffocating-the-soil:-anunanticipated-effectof-gm-crops.html.

23 Tapesser B et al, Agronomic and environmental aspects of the cultivation of genetically modified herbicide-resistant plants A joint paper of BfN (Germany), FOEN (Switzerland) and EAA (Austria), Bonn, Germany 2014,

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript362.pdf.

24 Tapesser B et al, 2014, op cit.

25 Tapesser B et al, 2014, op cit.

26 Rossi-Marshall EJ et al, Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream ecosystems, PNAS, 2007, 104(41): 16204–08,http://www.pnas.org/content/104/41/16204.abstract.

27 Tapesser B et al, 2014 op cit; see also Schmidt JEU, Braun CU, Whitehouse LP, Hilbeck A: Effects of activated Bt transgene products (Cry1Ab, Cry3Bb) on immature stages of the ladybird Adalia bipunctata in laboratory ecotoxicity testing, Arch Environ Contam Toxicol 2009, 56: 221-28,

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-008-9191-9.

28 Gassmann AJ et al, Field-evolved resistance by western corn rootworm to multiple Bacillus thuringiensis toxins in transgenic maize, Proc Natl Acad Sci, 2014 ; 111(14): 5141-46,

http://www.pnas.org/content/111/14/5141;

see also Letter from 22 Members  and  Participants  of  North  Central  Coordinating  Committee NCCC46  and  Other  Corn Entomologists  to US EPA, March 5, 2012,

http://www.biosicherheit.de/pdf/aktuell/12-03_comment_porter_epa.pdf;

see also  Huang F et al, Resistance of sugarcane borer to Bacillus thuringiensis Cry1Ab toxin, Entomol Exp Appl, 2007; 124: 117-23,

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1570-7458.2007.00560.x/abstract;jsessionid=77E6295826AFA053813D7CFD5A1C15DB.f01t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false;

see also Tabashnik BE, et al, Insect resistance to Bt crops: Evidence versus theory, Nat Biotechnol, 2008; 26: 199–202,

http://www.cof.orst.edu/cof/teach/agbiotox/Readings%202008/TabashnikBtResistInsects-NatBiotech-2008.pdf.

29 Leslie TW, Biddinger DJ, Mullin CA, Fleischer SJ. Carabidae population dynamics and temporal partitioning: Response to coupled neonicotinoid-transgenic technologies in maize, Env Entomol, 2009; 38: 935-43; see also Gurian-Sherman D. Genetically engineered crops in the real world – Bt corn, insecticide use, and honey bees. The Cornucopia Institute, January 13, 2012.

http://www.cornucopia.org/2012/01/genetically-engineered-crops-in-the-real-world-bt-corn-insecticide-use-and-honey-bees.

30 Bohn T et al, Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans, Food Chemistry, 2014 ; 153: 207-15.

31 Glyphosate testing report: Findings in American mothers’ breast milk, urine and water. Mom’s Across America, April 7, 2014,

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/yesmaam/pages/774/attachments/original/1396803706/

Glyphosate__Final__in_the_breast_milk_of_American_women_Draft6_.pdf?1396803706.

32 Gasnier C, et al, Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines, Toxicology, 2009; 262: 184-91. doi:10.1016/j.tox.2009.06.006; see also Hokanson R, et al, Alteration of estrogen-regulated gene expression in human cells induced by the agricultural and horticultural herbicide glyphosate, Hum Exp Toxicol, 2007; 26: 747-52. doi:10.1177/0960327107083453; see also Thongprakaisang S, et al, Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors, Food Chem Toxicol, 2013; 59: 129–36.  doi:10.1016/j.fct.2013.05.057.

33 Cassault-Meyer E et al, An acute exposure to glyphosate-based herbicide alters aromatase levels in testis and sperm nuclear quality, Environmental Toxicology and Pharmacology, 2014; 38(1):  131-40.

34 Aris A and Leblanc S, Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada,Reproductive Toxicology, 2011; 31(4): 528–33.

35 Fagan F et al, Chapter 3 – Health Hazards of GM Foods  and Chapter 4 – Health Hazards of Roundup and glyphosate, in GMO Myths & Truths: An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops and foods, Earth Open Source, 2nd Ed, 2014. (See also Séralini, GE et al Republished study: Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize, Environ Sci Eur 2014; 26: 14)

36 Statement: No scientific consensus on GMO safety,  European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, October 21, 2013,

http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety.

37 Smith, J, GMO Researchers Attacked, Evidence Denied, and a Population at Risk, Global Research, September 19, 2012

http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/5305324;

see also Waltz E, GM crops: Battlefield, Nature, 2009; 461, 27-32  doi:10.1038/461027a; see also Woodward L, Muzzled by Monsanto, Citizens Concerned About GM, May 4, 2014,

http://www.gmeducation.org/blog/p217611-muzzled-by-monsanto.html.